Stamboom van Rob Martens
Maria Kamerman
Maria Kamerman.

tr.
met

Jan de Waal.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1888 Heusden    


Jacobus Franciscus Maertens
in
Genealogie van Rijchardus (Rijckoort) Maertens.
Kwartierstaat van Rob Martens

Jacobus Franciscus Maertens, ged. te Bellegem [BelgiŽ] op 8 mrt 1778 (8 akte 1139) (getuigen: zijn oom Jacobus Maertens, en Marie Agnes de Pape), begr. te Bellegem [BelgiŽ] in 1778.


Martinus van Grevenbroeck
Martinus van Grevenbroeck, schilder https://www.nazatendevries.nl/Genealogie/NazatenDeVriesWeb/huninga-000266-pframeset.htm?huninga-000266-p.htm, ovl. na 1670.


Francies Sponselee
Francies Sponselee.

tr.
met

Rozalia Mannaart.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1892 Kruiningen    


Rozalia Mannaart
Rozalia Mannaart.

tr.
met

Francies Sponselee.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1892 Kruiningen    


Joannes Baptistus Maertens
in
Genealogie van Rijchardus (Rijckoort) Maertens.

Joannes Baptistus Maertens, ged. te Bellegem [BelgiŽ] op 29 jul 1776 (akte 1130) (getuigen: zijn tante Maria Anna Theresia Maertens, en Joannis Baptistus Maes), ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Bellegem [BelgiŽ] op 24 mei 1799 (akte 29).


Anna Catharina Meijer
Anna Catharina Meijer, geb. te Axel, ovl. aldaar op 28 feb 1833.


Catharina Meijer
in
Genealogie van Rijchardus (Rijckoort) Maertens.

Catharina Meijer, geb. te Axel op 2 aug 1826 (doodgeb.).


Jan Willem van Grevenbroek
Jan Willem van Grevenbroek, geb. te Stellenbosch [R.S.A.], woonde in Zuid Afrika en bestudeerde ethnographie https://nl.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=detail&book_type=livre&livre_id=6278538&page=463&name=GREVENBROEK&with_variantes=1&tk=6a6ca9b9df91bc44.


Maria Christina Meijer
in
Genealogie van Rijchardus (Rijckoort) Maertens.

Maria Christina Meijer, geb. te Axel op 4 feb 1833, ovl. (24 dagen oud) aldaar op 28 feb 1833.


Theodrica van Grevenbroeck
Theodrica van Grevenbroeck.


Robbert van Grevenbroeck
Robbert van Grevenbroeck, geb. circa 1460, tijdelijcke heer van Venloen 17 sep 1504 Archief van de Schepenbank RAT. Loon op Zand. R 55 f 1v d.d. 17-9-1504.
Anno 1504 op Sinte Lamberts dach in den huijse van Ro(e)lofs van Haestrecht in den Eenhoorn. Soo heeft Robbert van Grevenbroeck ons tijdelijcke heer van Venloen Henrick Jan Flozensoon dat hij offici(eel) van zijnen schrijfambacht ende aldaer zijnen eedt gestaeft voor schepenen Gerit Wouter sBontensoon; Peter Jan Henrickssoon; Claes Bartromssoon (de Bont); Pelgrom Henrickssoon (Verweij) en Gerit die Praijser. Robbrecht van Grevenbroeck, heer tot Venloen Ö. gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten op die Vaert gelijck dat bÖ is . soo hij seede heeft bij wettige koop opgedragen ende overgegeven Huijbert Jansse tot behoef Wouter Verduijn en heeft daer voorts op vertegen alsoo recht is. Ende heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op sijn goet dat hij heeft ofte verkrijgen mag de voorschr. Huijberten tot behoef Wouteren dese voors. erffenis te waren alsoo men erven schuldig is te waren ende alle commer af te doen. Uitgenomen van elcke bodem onder Ö payments te cijns daer alle jaeren uit te vergelden op Sinte Öteus dach. Oirconden schepenen etc.
13 dec 1506 Archief van de Schepenbank
RAT. Loon op Zand. R 55 f 16r d.d. 13-12-1506.
Robbert van Grevenbroeck, heer tot Venloen een stuck heijvelts een boender groot tot hem behorende, gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten Ketshovel, metten oosten sijde Adriaen Henricks, de andere sijde Gelden Claessen, streckende metten zuijden eijnde aen sheerenstraet, dat noorden eijnde aen de heer van Loon, heeft die Heer voorschr. opgedragen ende overgegeven Claes Gelden Claessen ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende etc. te waeren uitgenomen een hoen in mijns Jonckeren cijns. Testes, Zeger Willemsse ende Gherit die Pruijser. Actum anno 1506 den 13e december.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 16r d.d. 13-12-1506.
Robbert van Grevenbroeck, heer tot Venloen een stuck heijvelts twee boeneren groot tot hem behorende als hij seede, gelegen op die ketshoevel in Venloen, die oosten zijde aen Claes Gelden Claessen, de andere sijde die heer van Loon, dat zuijden eijnde aen sheerenstraet, de andere eijnde aen den Heer voorschr. heeft die Heer voors. opgedragen ende overgegeven Gelden Claessoon. Ende heeft gelooft te waren etc. uitgenomen twee hoenderen in sheeren cijns Sinte Martens te betalen. Testes, Zeger Willemsse ende Gherit die Praijser. Actum anno 1506, den 13e dach in december.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 16r d.d. 13-12-1506.
Cont sij iegelijcke dat voor ons schepenen hier onder geschreven comende is Gelden Claessoon ende heeft gegonnen ende verleent Gherit die Pruijser voorschr. allen sijn erffenisse die hij nu heeft op die zuijden zijde van de vaert, wat ende sal over Gelden Claessen erven, buijten sijn heiningen, aen dat oosten eijnde geheiten mijne vrouwe dellen. Dies sal Gherit voorschr. die waterlaet op houwen ende open. datter Gelden gheen scade af comen en sal in gheene toecomende tijden. Testes, Zeger Willemsse ende Claes Bartroms. Anno 1506 den 13e dach in december.
In marge: dese twee brieven sijn vernieuwt anno 1582 den 3e dach in juli. Testes, Jan Meeus Geldensse ende Aert Claessen.
21 mrt 1507 Archief van de Schepenbank
RAT. Loon op Zand. R 55 f 28v d.d. 21-3-1507.
Zeger Willemssoon van Haestrecht heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Robbert van Grevenbroock, Heer tot Venloen, alsulcke veerthien lopen rogge der mate van Venloen alle jaere op onser vrouwe dach lichtmis als Korstiaen Jan Eelensoon, Robberten voorschr. gelooft had te vergelden ende dat nae uitwijsen sijns schepenbrief ende de pacht voorschr. te Venloen te leveren uit ende van sijnen erffenisse metter timmeringe daqerop staende gelegen in de prochie voorschr. aen de straet tusschen erffenisse Claes Bartroms op die een sijde ende Peter Jan Tijs op die andere zijde, hodende metten eene eijnde aen sheerenstraet, de andere aen Jan van Scouwen. Ende heeft gelooft Zeger als een principael schuldenaer op hem ende op sijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach dat hij die voorschr. veerthien lopen rogge Robbert voorschr. jaerlijcks alsoo gelden ende betalen sal datter Korstiaen voorschr. of sijn naecomelingen nimmermeer hinder noch schade af comen en sal. Noch heeft Zeger voorschr. gelooft dat hij sijn erf. penningen van den voorschr. pacht altijt gereet sal hebben als Ariaen Oirlmans of Gerit die Pruijser hen erf penningen leggen willen. Scabini, Claes Bartroms ende Lambert Aerts. Actum anno 1507 den 21e dach martij. Dies heeft Claes ende Gerit wederom gelooft als desen copers hen betaelt hebben dat hen nimmermeer Ö van den penningen voorschr. manen ende sal.
10 aug 1521 Archief van de Schepenbank
RAT. Loon op Zand. R 55 f 136r d.d. 10-8-1521.
Wij Jan Geritsse ende Wouter Adriaens schepenen in Venloen oorconden ende kennen mits dese brieven dat Jansoon wilner Jan Gosensoon, Peter Faessen, Jan Geritssoon ende Jan Verdiesen, kerckmeesteren in dese tijt in de prochie van Venloen bij raede Joncker Robbert van Grevenbroeck onse tijtelijcke heer van Venloen ende voorts bij consent die schepenen ende dat meesten deel der nabueren ende oudere van Venloen gelijckerwijs dat geconstitueert is ende geoorlooft van onse geestelijcke vader Erardus van der Marck, Bisschop tot Ludich (Luik) daer die informatie af leget in der kercke van Venloen tot allemans behoef, die erfpacht tot dese tijt teghen dese voorschr. kerckmeesteren gekocht hebben. Soo hebben die kerckmeesteren voorschr. beijder ordinatie voorschr. verkocht Robbert van Grevenbroeck ende Joffrou Marie zijn wettige huijsvrouwe acht lopen rogge erfpacht die die voorschr. Joncker ende Joffrou geldende waren van uit haere goederen naer uijtwijsen der kercken requesten. Ende hebben die kerckmeesteren den copers opgedragen ende overgegeven metten brieven daer af mentie makende ende voorts daerop vertegen als recht is. Gelovende die voorschr. kerckmeesteren mijn Joncker ende Joffrouw voorschr. van den kerck wegen dese acht lopen rogge nimmermeer te manen ende schelden hem daeraf quijt, want voor dese acht lopen rogge erfpacht hebben mijn Joncker ende mijn Joffrou de kercke geldende 20 steens elck duijsent voor 25 st. die aen die cruijs thoren vertimmert ende vÖ zijn. In kennisse anno 1521 den 10e dach in augstus.
Item: dese selven kerckemeesteren hebben mijne Joncker ende mijne Joffrou nog verkocht vier lopen erf rogge op die stede toebehorende Gerit die Pruijser ende is gelegen op die Vaert metten eene zijde neve Jan Henrickszn. die Wever met andere zijde neve een stege streckende van sheerenstraet tot Aerts van Riel.
Bron: http://www.vandervaartenomstreken.nl/Genealogie/VAART/16Vaart/19144%20Va.html. Zie ook: https://www.Genealogieonline.Nl/west-Europese-Adel/I116204.Php, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 20 jan 1528.

tr.
met

Maria van Haestrecht, dr. van N.N. van Haestrecht,
, https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mizig=310&miadt=235&miaet=185&micode=19&minr=12843223&miview=viewer2&utm_source=OpenArchieven&utm_medium=browser&utm_campaign=OpenData.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1490 Loon op Zand    


Maria van Haestrecht
Maria van Haestrecht,
, https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mizig=310&miadt=235&miaet=185&micode=19&minr=12843223&miview=viewer2&utm_source=OpenArchieven&utm_medium=browser&utm_campaign=OpenData.

tr.
met

Robbert van Grevenbroeck, zn. van Jonkheer Adriaen van Grevenbroeck en Elisabeth de Rovere, geb. circa 1460, tijdelijcke heer van Venloen 17 sep 1504 Archief van de Schepenbank RAT. Loon op Zand. R 55 f 1v d.d. 17-9-1504.
Anno 1504 op Sinte Lamberts dach in den huijse van Ro(e)lofs van Haestrecht in den Eenhoorn. Soo heeft Robbert van Grevenbroeck ons tijdelijcke heer van Venloen Henrick Jan Flozensoon dat hij offici(eel) van zijnen schrijfambacht ende aldaer zijnen eedt gestaeft voor schepenen Gerit Wouter sBontensoon; Peter Jan Henrickssoon; Claes Bartromssoon (de Bont); Pelgrom Henrickssoon (Verweij) en Gerit die Praijser. Robbrecht van Grevenbroeck, heer tot Venloen Ö. gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten op die Vaert gelijck dat bÖ is . soo hij seede heeft bij wettige koop opgedragen ende overgegeven Huijbert Jansse tot behoef Wouter Verduijn en heeft daer voorts op vertegen alsoo recht is. Ende heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op sijn goet dat hij heeft ofte verkrijgen mag de voorschr. Huijberten tot behoef Wouteren dese voors. erffenis te waren alsoo men erven schuldig is te waren ende alle commer af te doen. Uitgenomen van elcke bodem onder Ö payments te cijns daer alle jaeren uit te vergelden op Sinte Öteus dach. Oirconden schepenen etc.
13 dec 1506 Archief van de Schepenbank
RAT. Loon op Zand. R 55 f 16r d.d. 13-12-1506.
Robbert van Grevenbroeck, heer tot Venloen een stuck heijvelts een boender groot tot hem behorende, gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten Ketshovel, metten oosten sijde Adriaen Henricks, de andere sijde Gelden Claessen, streckende metten zuijden eijnde aen sheerenstraet, dat noorden eijnde aen de heer van Loon, heeft die Heer voorschr. opgedragen ende overgegeven Claes Gelden Claessen ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende etc. te waeren uitgenomen een hoen in mijns Jonckeren cijns. Testes, Zeger Willemsse ende Gherit die Pruijser. Actum anno 1506 den 13e december.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 16r d.d. 13-12-1506.
Robbert van Grevenbroeck, heer tot Venloen een stuck heijvelts twee boeneren groot tot hem behorende als hij seede, gelegen op die ketshoevel in Venloen, die oosten zijde aen Claes Gelden Claessen, de andere sijde die heer van Loon, dat zuijden eijnde aen sheerenstraet, de andere eijnde aen den Heer voorschr. heeft die Heer voors. opgedragen ende overgegeven Gelden Claessoon. Ende heeft gelooft te waren etc. uitgenomen twee hoenderen in sheeren cijns Sinte Martens te betalen. Testes, Zeger Willemsse ende Gherit die Praijser. Actum anno 1506, den 13e dach in december.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 16r d.d. 13-12-1506.
Cont sij iegelijcke dat voor ons schepenen hier onder geschreven comende is Gelden Claessoon ende heeft gegonnen ende verleent Gherit die Pruijser voorschr. allen sijn erffenisse die hij nu heeft op die zuijden zijde van de vaert, wat ende sal over Gelden Claessen erven, buijten sijn heiningen, aen dat oosten eijnde geheiten mijne vrouwe dellen. Dies sal Gherit voorschr. die waterlaet op houwen ende open. datter Gelden gheen scade af comen en sal in gheene toecomende tijden. Testes, Zeger Willemsse ende Claes Bartroms. Anno 1506 den 13e dach in december.
In marge: dese twee brieven sijn vernieuwt anno 1582 den 3e dach in juli. Testes, Jan Meeus Geldensse ende Aert Claessen.
21 mrt 1507 Archief van de Schepenbank
RAT. Loon op Zand. R 55 f 28v d.d. 21-3-1507.
Zeger Willemssoon van Haestrecht heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven ende te gelden Robbert van Grevenbroock, Heer tot Venloen, alsulcke veerthien lopen rogge der mate van Venloen alle jaere op onser vrouwe dach lichtmis als Korstiaen Jan Eelensoon, Robberten voorschr. gelooft had te vergelden ende dat nae uitwijsen sijns schepenbrief ende de pacht voorschr. te Venloen te leveren uit ende van sijnen erffenisse metter timmeringe daqerop staende gelegen in de prochie voorschr. aen de straet tusschen erffenisse Claes Bartroms op die een sijde ende Peter Jan Tijs op die andere zijde, hodende metten eene eijnde aen sheerenstraet, de andere aen Jan van Scouwen. Ende heeft gelooft Zeger als een principael schuldenaer op hem ende op sijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach dat hij die voorschr. veerthien lopen rogge Robbert voorschr. jaerlijcks alsoo gelden ende betalen sal datter Korstiaen voorschr. of sijn naecomelingen nimmermeer hinder noch schade af comen en sal. Noch heeft Zeger voorschr. gelooft dat hij sijn erf. penningen van den voorschr. pacht altijt gereet sal hebben als Ariaen Oirlmans of Gerit die Pruijser hen erf penningen leggen willen. Scabini, Claes Bartroms ende Lambert Aerts. Actum anno 1507 den 21e dach martij. Dies heeft Claes ende Gerit wederom gelooft als desen copers hen betaelt hebben dat hen nimmermeer Ö van den penningen voorschr. manen ende sal.
10 aug 1521 Archief van de Schepenbank
RAT. Loon op Zand. R 55 f 136r d.d. 10-8-1521.
Wij Jan Geritsse ende Wouter Adriaens schepenen in Venloen oorconden ende kennen mits dese brieven dat Jansoon wilner Jan Gosensoon, Peter Faessen, Jan Geritssoon ende Jan Verdiesen, kerckmeesteren in dese tijt in de prochie van Venloen bij raede Joncker Robbert van Grevenbroeck onse tijtelijcke heer van Venloen ende voorts bij consent die schepenen ende dat meesten deel der nabueren ende oudere van Venloen gelijckerwijs dat geconstitueert is ende geoorlooft van onse geestelijcke vader Erardus van der Marck, Bisschop tot Ludich (Luik) daer die informatie af leget in der kercke van Venloen tot allemans behoef, die erfpacht tot dese tijt teghen dese voorschr. kerckmeesteren gekocht hebben. Soo hebben die kerckmeesteren voorschr. beijder ordinatie voorschr. verkocht Robbert van Grevenbroeck ende Joffrou Marie zijn wettige huijsvrouwe acht lopen rogge erfpacht die die voorschr. Joncker ende Joffrou geldende waren van uit haere goederen naer uijtwijsen der kercken requesten. Ende hebben die kerckmeesteren den copers opgedragen ende overgegeven metten brieven daer af mentie makende ende voorts daerop vertegen als recht is. Gelovende die voorschr. kerckmeesteren mijn Joncker ende Joffrouw voorschr. van den kerck wegen dese acht lopen rogge nimmermeer te manen ende schelden hem daeraf quijt, want voor dese acht lopen rogge erfpacht hebben mijn Joncker ende mijn Joffrou de kercke geldende 20 steens elck duijsent voor 25 st. die aen die cruijs thoren vertimmert ende vÖ zijn. In kennisse anno 1521 den 10e dach in augstus.
Item: dese selven kerckemeesteren hebben mijne Joncker ende mijne Joffrou nog verkocht vier lopen erf rogge op die stede toebehorende Gerit die Pruijser ende is gelegen op die Vaert metten eene zijde neve Jan Henrickszn. die Wever met andere zijde neve een stege streckende van sheerenstraet tot Aerts van Riel.
Bron: http://www.vandervaartenomstreken.nl/Genealogie/VAART/16Vaart/19144%20Va.html. Zie ook: https://www.Genealogieonline.Nl/west-Europese-Adel/I116204.Php, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 20 jan 1528.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1490 Loon op Zand    


N.N. van Haestrecht
N.N. van Haestrecht.

2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     
Dircken     


Dircken van Haestrecht
Dircken van Haestrecht.


Elisabeth de Rovere
Elisabeth de Rovere.

tr. (Adriaen ongeveer 20 jaar oud) circa 1460, Bron: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I282945.php
met

Jonkheer Adriaen (Adriaan) van Grevenbroeck, zn. van Robbrecht van Grevenbroeck en Johanna van Arendaal, geb. circa 1440, ovl. (minstens 61 jaar oud) te Grave na 27 mei 1501.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robbert*1460  Ü1528  68
Mariken*1460     


Dirk van Grevenbroeck
Dirk van Grevenbroeck, geb. te Loon op Zand circa 1490. (Bron: Geneanet - Hughes).

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) te Wommelgem [BelgiŽ] in 1520, (bron: Geneanet - Hughes)
met

Philiberte van Lier van Immerseel, geb. te Wommelgem [BelgiŽ] circa 1500.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris*1522 Loon op Zand Ü1568  46


Philiberte van Lier van Immerseel
Philiberte van Lier van Immerseel, geb. te Wommelgem [BelgiŽ] circa 1500.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar oud) te Wommelgem [BelgiŽ] in 1520, (bron: Geneanet - Hughes)
met

Dirk van Grevenbroeck, zn. van Robbert van Grevenbroeck en Maria van Haestrecht, geb. te Loon op Zand circa 1490. (Bron: Geneanet - Hughes).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris*1522 Loon op Zand Ü1568  46


Johanna Louisa de Zaegher
in
Genealogie van Rijchardus (Rijckoort) Maertens.

Johanna Louisa de Zaegher, geb. te Hulst circa 1868.

tr. (resp. ongeveer 35 en 44 jaar oud) te Hulst op 11 feb 1903
met

Dominicus Hillaert, zn. van Jacobus Hillaert en Anna Constantia Martens, geb. te Koewacht op 8 jul 1858, klompenmaker, ovl. (83 jaar oud) te Hulst op 25 dec 1941


Coleta Johanna Schuerman
in
Genealogie van Rijchardus (Rijckoort) Maertens.

Coleta Johanna Schuerman (Schuurman), geb. te Hulst op 2 mrt 1869, dienstbode, ovl. (50 jaar oud) te Koewacht op 17 jan 1920.

tr. (resp. 19 en 32 jaar oud) te Koewacht op 13 feb 1889
met

Joannes Hillaert, zn. van Jacobus Hillaert en Anna Constantia Martens, geb. te Koewacht op 13 mrt 1856, molenaarsknecht, ovl. (47 jaar oud) te Hulst op 5 mrt 1904.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1889 Hulst Ü1949 Hulst 60