Stamboom van Rob Martens
Jan Rolbergen
Jan Jansz Rolbergen, woonachtig te Alkmaar, lakenkoper, begr. te Alkmaar op 20 jan 1670 Grote Kerk, grafnummer: N.Cr.W. no 89. te laet 3 poosen 27 gld (
Aktenummer18806),
, Alkmaarse regesten:
reg.nr. 886.
1633 Aankomsttitel van 340 roeden 7 voeten 8 duim land (bezuiden de Hout), afkomstig van Pieter Cornelisz Bornmer c.s. 30 december 1667.1 charter.
891. 1667, december 30. Mr. Adriaen Schaghen en Pieter Adriaensz. Schaghen, schepenen in Alcmaer, verklaren dat Pieter Cornelisz. Bommer, Jan Abramsz. Block, Paulus Dircxsz. Schencker, als voogd van Jacob Michielsz. Monevelt, Cornelis Hensbroeck en Joan Rolbergen als regenten van het Huysarmenhuys, alsmede David Boldewijn, als lasthebber van zijn uitlandige broeder Jan Camay, verkocht hebben aan de stad Alcmaer, in totaal 340 roeden 7 voeten 8 duimen land, gebruikt tot verbreding van de stadshouten. Met 2 zegels. Inv. nr. 1633.
Sara 'Saertgen' JANS, begr. Alkmaar 16 jan. 1662 (Grote Kerk, graf N.G. nr 304, 6 gld), ondertr. ald. 28 nov. 1604 (zij: Sara Cornelisdr [moet zijn: Jansdr] wonende in de Houtilstraet) Cornelis Pietersz SCHOON, geb. ca. 1583 744, bakkersgezel (bij huwelijk), bakker, deken van het bakkersgilde 745 ald. in 1630, zn van Pieter Cornelisz SCHOON, kramer.
Op 6 november 1643 compareert in de weeskamer van Alkmaar Saertge Jans, weduwe van Cornelis Pietersz Schoon, geassisteerd met Jan Jansz Rolbergen om voor haar te compareren voor de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie ter kamer van Enkhuizen, om te mogen ontvangen de onbetaalde maandgelden als haar zoon Jan Cornelisz Schoon, in Oostindië overleden, nagelaten mocht hebben. Door de bewindhebbers is bericht dat voorschreven Jan Schoon nog had nagelaten een dochter die erfgenaam van haar vader is en daarom autorisatie van de weesmeesters nodig is. Uit de aanwijzingen van Saertge en Jan Jans Rolbergen bleek dat Jan Schoon meer schuld dan geld achtergelaten had. Mede gezien de obligatie ten behoeve van zijn moeder van 1200 gld is goed gevonden vanwege 't voorschreven kind de boedel van haar vader Jan Cornelisz Schoon te laten voor zulks als die is. 746
Op 17 november 1643 geeft Saertgen Jans, weduwe van Cornelis Pietersz Schoon, poorteresse van Alkmaar, geassisteerd met Jan Jansz Rolberch, volmacht aan Hieronimus Vogelius, predikant te Enkhuizen, om te ontvangen van de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie te Enkhuizen alle maandgelden als wijlen Jan Cornelisz Schoon, haar zoon, tegoed heeft en verdiend heeft op het schip Nieu Enchuijsen 747.
Op 10 december 1643 prelegateert Saertgen Jans, weduwe van Cornelis Pietersz Schoon bakker, poorteresse van Alkmaar, aan Aeltgen Jans, nagelaten dochter van Jan Cornelisz Schoon haar overleden zoon, een bed, een peluw, met kussens, dekens, lakens, slopen en anders, en aan Pieter Cornelisz Schoon, haar zoon, 600 gld die haar andere kinderen ten huwelijk gehad hebben 748.
In Alkmaar verkoopt in 1645 Saertje Jans, nagelaten weduwe van Cornelis Pietersz Schoon, geassisteerd met Jan Jansz Rolbergen, lakenkoper, aan Godefridius Snellius, apothecaris dezer stede, een tuin buiten de Nijenlanderpoort, belend ten oosten Jan Cornelisz Hensbroeck, ten westen Frederick Cornelisz, ten noorden de Lijnbaan, ten zuiden de gemene sloot, met de oude kwijtschelding door haar man verkregen op 8 mei 1638, voor 510 gld, te betalen in 3 termijnen 749.
In Alkmaar verkopen in 1646 Saertje Jansdr, weduwe van Cornelis Pietersz Schoon, geassisteerd met Jan Jansz Rolbergen, lakenkoper, en Pieter Cornelisz Schoon, apothecaris, haar zoon, als haar voogden in dezen, allen wonende te Alkmaar, aan Sijmon Sijmonsz Backer, mede wonende te Alkmaar, haar zwager [=schoonzoon], een huis en erf aan de Noordzijde van 't Dronckenoort, belend ten westen Cornelis Pietersz Clock, ten oosten Jacob Pietersz de Jongh, visafslager, met conditie dat de pannen van de bakkerij zullen mogen blijven overhangende over 't erf van voornoemde Cornelis Pietersz Clock, belast met 1000 gld, voor 2800 gld, welke de koper zal mogen houden op interest tegen de penning 20, met de oude kwijtschelding door haar zal. man verkregen op 28 april 1605 750.
Op 25 januari 1662 verklaren Symon Symonsz [„Backer” doorgehaald en vervangen dor „Winckel”], getrouwd hebbende Neeltie Cornelis, Pieter Cornelisz Schoon, en Aeltje Jans, nagelaten dochter van Jan Cornelisz Schoon, geassisteerd met Jan Jansz Rolbergen als haar voogd in dezen, kinderen en kindskind van Corelis Pietersz Schoon en Zaertie Jansdr, met elkaar in minne en vriendschap gedeeld te hebben de goederen door de voornoemde Zaertie Jansdr met de dood ontruimd en achtergelaten. De boedel is bevonden te bestaan in een custingbrief van 2800 gld ten laste van Symon Symonsz Winckel voornoemd, gehypothekeerd op het huis waar hij in woont, en een schuldbrief ten laste van Jan Cornelisz Schoon voornoemd, mitsgaders inboedel en huisraad onder henluiden verdeeld. De voorzegde brieven, makende een somme van 4000 gld waarvan afgetrokken 100 gld doodschuld overschietende voor elk 1300 gld, waarvoor Pieter bekent 1300 gld ontvangen te hebben en Aeltie Jans haar deel bestaande uit 100 gld, van Symon Symonsz Winckel. 751
In de Schermeer verkopen in 1691 Claas Groot wonende te Hoorn, zoon van wijlen Jan groot, en kleinzoon Jan Jansz Groot c.s, aan Gijsbert Maartensz Dubbeld wonende in de Schermeer een kavel land in Boven Gf nr 26, belend ten zuiden Grietje Hoogtwoud, ten noorden de erfgenamen van Simon Jansz Kolles, voor 1930 gld (op 3 april 1705 voldaan), en verkopen in 1692 Jan Dircxz Naijer wonende in Noordeijnde, weduwnaar van Trijn Sijmons enige dochter en erfgenaam van Sijmon Jan Collis, c.s, aan Gysbert Maartens Dubbeld wonende in de Schermeer een huismanswoning met 12 morgen land aan de Zuijdervaart, letter H nr 25, belend ten noorden Albert Krieckeboom, ten zuiden de koper, en nog een halve kavel groot 7˝ morgen, letter H nr 31, belend ten zuiden de erfgenamen van Jan Jansz Rolbergen, ten noorden de erfgenamen van Jan Jansz Groot, voor 5000 gld (voldaan 3 april 1705) 509. (Bron: http://www.devries-doyle.org/KwaBB.htm).

tr.
met

Maritge Ysbrants, begr. te Alkmaar op 22 sep 1656 Grote Kerk, grafnummer: M.G. no 136 er staat M.K. alias Maritje Ysbrants huijsvrou van Jan Jansz Rolbergen twee poossen geluijt 11 gld (Akte 15665)


Joseph Cyriel Martens
in
Genealogie van Rijchardus (Rijckoort) Maertens.
Register report of Petrus Maertens.

Joseph Cyriel Martens, geb. te Koewacht op 27 jul 1925, fabrieksarbeider, boer, ovl. (84 jaar oud) te Chatham [Canada] op 28 jan 2010.

 
 

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 8 okt 1949
met

Caroline Marie de Cock, geb. te Northwood [Canada] op 22 feb 1926, ovl. (88 jaar oud) te Ridgetown [Canada] op 5 mrt 2014.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Chatham [Canada]    
Afgeschermd Bothwell [Canada]    
Afgeschermd     
Afgeschermd Chatham [Canada]    
Afgeschermd Chatham [Canada]    
Afgeschermd     
Afgeschermd     
Afgeschermd Chatham [Canada]    
Afgeschermd     
10 Afgeschermd Chatham [Canada]    


Engelina Anna Maria Lammers
in
Parenteel van Abraham 't Hart.

Engelina Anna Maria Lammers, geb. te Assen op 10 jun 1909, ovl. (91 jaar oud) te 's Gravenhage op 23 mrt 2001.

tr. (beiden 26 jaar oud) te 's Gravenhage op 7 aug 1935
met

Pieter Gerhardus Alphonsus 't Hart, zn. van Pieter 't Hart en Gerharda (Grada) Plagge, geb. te 's Gravenhage op 17 jun 1909, onderwijzer, grossier in lederwaren, ovl. (67 jaar oud) te 's Gravenhage op 9 mei 1977